راهکار سفارشی

راهکار

راهکار سفارشی

سیستمی منظم با بررسی کلیه امور دردن سازمانی و برون سازمانی است که به درخواست مشتریان تولید میشود که هدف آن بهبود اثربخشی و صرفه جویی در امور مالی و منابع سازمان